لعبة الصور (@l3bt_9owar) from الكويت has 87 followers on Twitter and has sent 8 tweets.

لعبه الصور لعبه حلوه اعطيك صوره لشخص مشهور مو مبينه وتعطيني الاجابه خلال عشر دقايق بس واللي يجاوب صح اسويله ريتويت واعلان للاكاونت ماله عندكم خمس دقايق

Picture of لعبة الصور (@l3bt_9owar) from الكويت has 87 followers on Twitter and has sent 8 tweets.

id

475454367

id_str

475454367

name

Ùعبة اÙصÙر

screen_name

l3bt_9owar

location

اÙÙÙÙت

description

Ùعب٠اÙصÙر Ùعب٠حÙÙ٠اعطÙ٠صÙر٠Ùشخص ÙØ´ÙÙر ÙÙ ÙبÙÙÙ ÙتعطÙÙ٠اÙاجاب٠خÙا٠عشر دÙاÙ٠بس ÙاÙÙÙ ÙجاÙب صح اسÙÙÙ٠رÙتÙÙت ÙاعÙا٠ÙÙاÙاÙÙت ÙاÙÙ

url

protected

followers_count

87

friends_count

77

listed_count

0

created_at

Fri Jan 27 02:33:08 +0000 2012

favourites_count

0

utc_offset

time_zone

geo_enabled

verified

statuses_count

8

lang

en

status created_at

Sun Jan 29 05:33:31 +0000 2012

status id

163494964234424320

status id_str

163494964234424320

status text

عÙدÙÙ Ø®Ùس دÙاÙÙ

status source

<a href="http://twitter.com/download/iphone" rel="nofollow">Twitter for iPhone</a>

status truncated

status in_reply_to_status_id

status in_reply_to_status_id_str

status in_reply_to_user_id

status in_reply_to_user_id_str

status in_reply_to_screen_name

status geo

status coordinates

status place

status contributors

status retweet_count

2

status favorite_count

0

status favorited

status retweeted

status lang

ar

contributors_enabled

is_translator

is_translation_enabled

profile_background_color

C0DEED

profile_background_image_url

http://crumbel.com/img_src/to/aHR0cDovL2Ficy50d2ltZy5jb20vaW1hZ2VzL3RoZW1lcy90aGVtZTEvYmcucG5n

profile_background_image_url_https

http://crumbel.com/img_src/to/aHR0cHM6Ly9hYnMudHdpbWcuY29tL2ltYWdlcy90aGVtZXMvdGhlbWUxL2JnLnBuZw

profile_background_tile

profile_image_url

http://crumbel.com/img_src/to/aHR0cDovL3Bicy50d2ltZy5jb20vcHJvZmlsZV9pbWFnZXMvMTc4NDAxNTI4MC9pbWFnZV9ub3JtYWwuanBn

profile_image_url_https

http://crumbel.com/img_src/to/aHR0cHM6Ly9wYnMudHdpbWcuY29tL3Byb2ZpbGVfaW1hZ2VzLzE3ODQwMTUyODAvaW1hZ2Vfbm9ybWFsLmpwZw

profile_link_color

0084B4

profile_sidebar_border_color

C0DEED

profile_sidebar_fill_color

DDEEF6

profile_text_color

333333

profile_use_background_image

1

default_profile

1

default_profile_image

following

follow_request_sent

notifications

admin_requestedId

475454367

admin_apiResponseCode

200

admin_time

1410960795

search in progress

Please wait. We're scouring social networks for content you might like.

Sorry, no results could found.

Please check the spelling of your query and try again.


Warning: You are seeing a limited preview of search-results, because you are not logged in. Please login or register to see more.
  

We found very few search results for your query. Have you tried enabling more networks in your search-settings?
If that doesn't work, try to broaden your search.
Loading...