لعبة الصور (@l3bt_9owar) from الكويت has 91 followers on Twitter and has sent 8 tweets.

لعبه الصور لعبه حلوه اعطيك صوره لشخص مشهور مو مبينه وتعطيني الاجابه خلال عشر دقايق بس واللي يجاوب صح اسويله ريتويت واعلان للاكاونت ماله عندكم خمس دقايق

Picture of لعبة الصور (@l3bt_9owar) from الكويت has 91 followers on Twitter and has sent 8 tweets.

verified

0

default_profile_image

0

status retweeted

0

profile_image_url_https

https://si0.twimg.com/profile_images/1784015280/image_normal.jpg

protected

0

statuses_count

8

profile_background_image_url

http://a0.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png

is_translator

0

contributors_enabled

0

profile_background_tile

0

profile_sidebar_fill_color

DDEEF6

status favorite_count

0

status source

<a href="http://twitter.com/download/iphone" rel="nofollow">Twitter for iPhone</a>

profile_text_color

333333

follow_request_sent

0

status truncated

0

friends_count

80

status lang

ar

profile_background_image_url_https

https://si0.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png

name

Ùعبة اÙصÙر

followers_count

91

geo_enabled

0

status id_str

163494964234424320

notifications

0

admin_apiResponseCode

200

status created_at

Sun Jan 29 05:33:31 +0000 2012

created_at

Fri Jan 27 02:33:08 +0000 2012

status id

163494964234424320

status favorited

0

screen_name

l3bt_9owar

id_str

475454367

lang

en

description

Ùعب٠اÙصÙر Ùعب٠حÙÙ٠اعطÙ٠صÙر٠Ùشخص ÙØ´ÙÙر ÙÙ ÙبÙÙÙ ÙتعطÙÙ٠اÙاجاب٠خÙا٠عشر دÙاÙ٠بس ÙاÙÙÙ ÙجاÙب صح اسÙÙÙ٠رÙتÙÙت ÙاعÙا٠ÙÙاÙاÙÙت ÙاÙÙ

id

475454367

profile_image_url

http://a0.twimg.com/profile_images/1784015280/image_normal.jpg

status text

عÙدÙÙ Ø®Ùس دÙاÙÙ

status retweet_count

0

profile_sidebar_border_color

C0DEED

favourites_count

0

admin_time

1368323427

profile_link_color

0084B4

location

اÙÙÙÙت

profile_background_color

C0DEED

profile_use_background_image

1

listed_count

0

following

0

default_profile

1

admin_requestedId

475454367

search in progress

Please wait. We're scouring social networks for content you might like.

Sorry, no results could found.

Please check the spelling of your query and try again.


Warning: You are seeing a limited preview of search-results, because you are not logged in. Please login or register to see more.
  

We found very few search results for your query. Have you tried enabling more networks in your search-settings?
If that doesn't work, try to broaden your search.
Loading...