عراقي سكسي مرتاح (@iraqsex) from بغداد has 348 followers on Twitter and has sent 66 tweets.

صور سكس وللنيج فقط انا في بغداد والجادات فقط وللراحه عنوان @banota_7elwa احلى شي صدرك بموووت على هكذا صدر صغير وحلو حبيبتي

Picture of عراقي سكسي مرتاح (@iraqsex) from بغداد has 348 followers on Twitter and has sent 66 tweets.

is_translation_enabled

0

status entities user_mentions 0 id_str

373331372

status retweeted

0

default_profile_image

0

status entities user_mentions 0 name

banota kash5a

is_translator

0

contributors_enabled

0

status in_reply_to_user_id_str

373331372

profile_sidebar_fill_color

DDEEF6

status favorite_count

1

status truncated

0

status lang

ar

status entities user_mentions 0 id

373331372

admin_apiResponseCode

200

screen_name

iraqsex

status entities user_mentions 0 indices 0

0

status entities user_mentions 0 indices 1

13

description

صÙر سÙس ÙÙÙÙÙج ÙÙØ· اÙا Ù٠بغداد ÙاÙجادات ÙÙØ· ÙÙÙراح٠عÙÙاÙ

profile_image_url

http://pbs.twimg.com/profile_images/1695607187/image_normal.jpg

profile_sidebar_border_color

C0DEED

time_zone

Kuwait

following

0

status in_reply_to_status_id

154792581086191616

verified

0

status in_reply_to_user_id

373331372

profile_image_url_https

https://pbs.twimg.com/profile_images/1695607187/image_normal.jpg

statuses_count

66

protected

0

profile_background_image_url

http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png

profile_background_tile

0

status source

<a href="http://twitter.com/#!/download/ipad" rel="nofollow">Twitter for iPad</a>

profile_text_color

333333

follow_request_sent

0

friends_count

78

profile_background_image_url_https

https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png

name

عراÙ٠سÙس٠Ùرتاح

followers_count

348

geo_enabled

0

status id_str

155423465728520195

notifications

0

status created_at

Fri Jan 06 23:00:16 +0000 2012

status id

155423465728520195

created_at

Fri Dec 16 00:39:59 +0000 2011

status favorited

0

status in_reply_to_screen_name

banota_7elwa

id_str

437931422

lang

en

id

437931422

status text

@banota_7elwa احÙ٠ش٠صدر٠بÙÙÙÙت عÙÙ ÙÙذا صدر صغÙر ÙØ­Ù٠حبÙبتÙ

utc_offset

10800

status retweet_count

2

favourites_count

0

admin_time

1397810956

status in_reply_to_status_id_str

154792581086191616

profile_link_color

0084B4

location

بغداد

status entities user_mentions 0 screen_name

banota_7elwa

profile_background_color

C0DEED

profile_use_background_image

1

admin_requestedId

437931422

listed_count

1

default_profile

1

search in progress

Please wait. We're scouring social networks for content you might like.

Sorry, no results could found.

Please check the spelling of your query and try again.


Warning: You are seeing a limited preview of search-results, because you are not logged in. Please login or register to see more.
  

We found very few search results for your query. Have you tried enabling more networks in your search-settings?
If that doesn't work, try to broaden your search.
Loading...