ادون كل مايخطر ببالي (@T6weralq8) from has 648 followers on Twitter and has sent 550 tweets.

‏‏‏الكويت أفضل بتعاونكم لتطويرها سؤال موجه لوزارة المواصلات الباصاااااات شكبرها ليش اشااراتها صغيييره اصغر من السيارات الصالون. يعني الواحد شلون يشوفها مع دخان الباصات !!!!!

Picture of ادون كل مايخطر ببالي (@T6weralq8) from  has 648 followers on Twitter and has sent 550 tweets.

id

436489819

id_str

436489819

name

ادÙÙ ÙÙ ÙاÙخطر بباÙÙ

screen_name

T6weralq8

location

description

âââاÙÙÙÙت Ø£Ùض٠بتعاÙÙÙÙ ÙتطÙÙرÙا

url

protected

followers_count

648

friends_count

1603

listed_count

0

created_at

Wed Dec 14 07:08:12 +0000 2011

favourites_count

1

utc_offset

time_zone

geo_enabled

1

verified

statuses_count

550

lang

en

status created_at

Thu Aug 14 08:57:52 +0000 2014

status id

499842330900189185

status id_str

499842330900189185

status text

سؤا٠ÙÙج٠ÙÙزارة اÙÙÙاصÙات اÙباصاااااات Ø´ÙبرÙا ÙÙØ´ اشااراتÙا صغÙÙÙر٠اصغر Ù٠اÙسÙارات اÙصاÙÙÙ. ÙعÙ٠اÙÙاحد Ø´ÙÙÙ ÙØ´ÙÙÙا Ùع دخا٠اÙباصات !!!!!

status source

<a href="http://twitter.com/download/android" rel="nofollow">Twitter for Android</a>

status truncated

status in_reply_to_status_id

status in_reply_to_status_id_str

status in_reply_to_user_id

status in_reply_to_user_id_str

status in_reply_to_screen_name

status geo

status coordinates

status place

status contributors

status retweet_count

0

status favorite_count

0

status favorited

status retweeted

status lang

ar

contributors_enabled

is_translator

is_translation_enabled

profile_background_color

C0DEED

profile_background_image_url

http://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png

profile_background_image_url_https

https://abs.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png

profile_background_tile

profile_image_url

http://pbs.twimg.com/profile_images/431013910427500544/EHEz5HHn_normal.jpeg

profile_image_url_https

https://pbs.twimg.com/profile_images/431013910427500544/EHEz5HHn_normal.jpeg

profile_link_color

0084B4

profile_sidebar_border_color

C0DEED

profile_sidebar_fill_color

DDEEF6

profile_text_color

333333

profile_use_background_image

1

default_profile

1

default_profile_image

following

follow_request_sent

notifications

admin_requestedId

436489819

admin_apiResponseCode

200

admin_time

1408672678

search in progress

Please wait. We're scouring social networks for content you might like.

Sorry, no results could found.

Please check the spelling of your query and try again.


Warning: You are seeing a limited preview of search-results, because you are not logged in. Please login or register to see more.
  

We found very few search results for your query. Have you tried enabling more networks in your search-settings?
If that doesn't work, try to broaden your search.
Loading...