كويتي وأفتخر (@T6weralq8) has 675 followers on Twitter and has sent 470 tweets.

مجلس لم ينتخبه أكثر الشعب الكويتي لا يمثلني ولا أفتخر به. زحمه يادنيا زحمه ملييييينا من الزحمه مشوار بو 5 دقايق يصير ساعه نبي حلووووول جذريه @Le_mita_za7ma http://t.co/D9POqARVwY

Picture of كويتي وأفتخر (@T6weralq8) has 675 followers on Twitter and has sent 470 tweets.

status retweeted

0

default_profile_image

0

contributors_enabled

0

is_translator

0

profile_sidebar_fill_color

DDEEF6

status favorite_count

0

status possibly_sensitive

0

status truncated

0

status lang

ar

admin_apiResponseCode

200

screen_name

T6weralq8

description

ÙجÙس ÙÙ ÙÙتخب٠أÙثر اÙشعب اÙÙÙÙت٠Ùا ÙÙØ«ÙÙÙ ÙÙا Ø£Ùتخر بÙ.

profile_image_url

http://a0.twimg.com/profile_images/3127596684/59b3171fdd9f2f6cadd0166c64badd21_normal.jpeg

profile_sidebar_border_color

C0DEED

following

0

verified

0

profile_image_url_https

https://si0.twimg.com/profile_images/3127596684/59b3171fdd9f2f6cadd0166c64badd21_normal.jpeg

statuses_count

470

protected

0

profile_background_image_url

http://a0.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png

profile_background_tile

0

profile_text_color

333333

status source

<a href="http://twitter.com/download/android" rel="nofollow">Twitter for Android</a>

follow_request_sent

0

friends_count

1550

name

ÙÙÙت٠ÙØ£Ùتخر

profile_background_image_url_https

https://si0.twimg.com/images/themes/theme1/bg.png

followers_count

675

geo_enabled

1

status id_str

319725617870409729

notifications

0

status created_at

Thu Apr 04 08:18:22 +0000 2013

status id

319725617870409729

created_at

Wed Dec 14 07:08:12 +0000 2011

status favorited

0

id_str

436489819

lang

en

id

436489819

status text

زحÙÙ ÙادÙÙا زحÙÙ ÙÙÙÙÙÙÙÙا Ù٠اÙزحÙÙ ÙØ´Ùار ب٠5 دÙاÙÙ ÙصÙر ساع٠Ùب٠حÙÙÙÙÙÙ٠جذرÙÙ @Le_mita_za7ma http://t.co/D9POqARVwY

status retweet_count

0

favourites_count

0

admin_time

1367382592

profile_banner_url

https://si0.twimg.com/profile_banners/436489819/1357586996

profile_link_color

0084B4

profile_background_color

C0DEED

profile_use_background_image

1

admin_requestedId

436489819

default_profile

1

listed_count

0

search in progress

Please wait. We're scouring social networks for content you might like.

Sorry, no results could found.

Please check the spelling of your query and try again.


Warning: You are seeing a limited preview of search-results, because you are not logged in. Please login or register to see more.
  

We found very few search results for your query. Have you tried enabling more networks in your search-settings?
If that doesn't work, try to broaden your search.
Loading...